0 CACD008 – Gói chân dung tóm tắt – Chupanh.vn

Mô tả

Thể loại này được tạo ra với một mục đích sáng tạo nghệ thuật và không dựa trên thực tế đại diện của một người. Nó có thể là sự cắp ghép hoặc gom nhặt từ mẫu này sang mẫu kia, người này sang người kia. Hoặc những cảnh vật, chủ thể khác nhau ghép lại thành một chủ thể định sẵn.

Sản phẩm khách hàng được nhận

+ Toàn bộ file ảnh gốc

+ Chỉnh sửa 25 ảnh theo yêu cầu

+ Blend màu toàn bộ ảnh chụp

+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)  Đơn vị tính: 4.000.000 VNĐ/3 giờ

Chi tiết chỉnh sửa :  Thời gian hoàn thành mặc định : 1 ngày/10 sản phẩm

Chi phí phát sinh : Chụp ảnh quá 15 phút so với thời gian trong hợp đồng quy định thì bắt đầu tính chi phí phát sinh.

* Link chất lượng demo ( khác nhau cho từng gói ):

Cơ bản

http://url.copy.com.vn/tomtatc1

http://url.copy.com.vn/tomtatc2

http://url.copy.com.vn/tomtatc3

Trung cấp

http://url.copy.com.vn/tomtat1

http://url.copy.com.vn/tomta2

http://url.copy.com.vn/tomtat3

Cao cấp

http://url.copy.com.vn/tomtatcc1

http://url.copy.com.vn/tomtatcc2

http://url.copy.com.vn/tomtatcc3

error: Content is protected !!